Kadry i płace

Kadry

 • obsługa przyjęcia nowego pracownika do firmy
 • prowadzenie spraw osobowych, w szczególności:
 • zakładanie akt osobowych pracowników, aktualizowanie danych w nich zawartych
 • przygotowanie umów o pracę i innych dokumentów zawieranych z pracownikami zgodnie z przepisami prawa pracy
 • przygotowanie umów zlecenia i umów o dzieło
 • wydawanie świadectw pracy
 • ustalanie limitu wymiaru urlopu dla pracowników
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
 • prowadzenie ewidencji osobowej zleceniobiorców
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin ZUS
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem absencji pracowników
 • ewidencja urlopów wypoczynkowych
 • rozliczenia czasu pracy
 • monitorowanie terminów:
 • wykonania profilaktycznych badań lekarskich
 • upływu daty ważności szkolenia okresowego bhp
 • innych wymaganych prawem
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji kadrowej
 • przygotowanie wniosków i dokumentów o refundację PUP
 • wskaźniki zatrudnienia

Płace

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw, zasiłków chorobowych, innych
 • przygotowanie paczek przelewów wynagrodzeń
 • przygotowanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA
 • przygotowanie rocznych deklaracji PIT 11
 • przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US
 • przygotowanie dokumentów i obsługa podczas audytu

Biuro rachunkowe w Łomży

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.
Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

18-400 Łomża
al. Józefa Piłsudskiego 58

725 350 046, 725 350 047