• baner-widget3

Kadrowo - Płacowe

  KADRY
  • obsługa przyjęcia nowego pracownika do firmy
  • prowadzenie spraw osobowych, w szczególności:  
  • zakładanie akt osobowych pracowników, aktualizowanie danych w nich zawartych
  • przygotowanie umów o pracę i innych dokumentów zawieranych z pracownikami zgodnie z przepisami prawa pracy
  • przygotowanie umów zlecenia i umów o dzieło
  • wydawanie świadectw pracy
  • ustalanie limitu wymiaru urlopu dla pracowników
  • wystawianie zaświadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
  • prowadzenie ewidencji osobowej zleceniobiorców
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin ZUS
  • prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem absencji pracowników 
  •  ewidencja urlopów wypoczynkowych
  • rozliczenia czasu pracy
  • monitorowanie terminów:
  • wykonania profilaktycznych badań lekarskich
  • upływu daty ważności szkolenia okresowego bhp
  • innych wymaganych prawem
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji kadrowej
  • przygotowanie wniosków i dokumentów o refundację PUP
  • wskaźniki zatrudnienia

  PŁACE
  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
  • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
  • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw, zasiłków chorobowych, innych
  • przygotowanie paczek przelewów wynagrodzeń
  • przygotowanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA
  • przygotowanie rocznych deklaracji PIT 11, IMIR i ich dystrybucja
  • przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US
  • przygotowanie dokumentów i obsługa podczas audytu

  Co możemy Państwu zaoferować?

  Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie naszych Klientów  w procesach gospodarczych, którym zapewniamy pomoc oraz wsparcie przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.


  Do obsługi każdego Klienta jest desygnowany pracownik, do indywidualnej współpracy.  
  Posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej.

  Zapraszamy do korzystania z naszych usług

  Kim jesteśmy?

  Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

  Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

  Zapraszamy do skorzystania
  z naszych usług!

  Kontakt:

   18-400 Łomża

  al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

   725 350 046, 725 350 047

  Zadzwoń do Nas!