Wpłaty na PFRON od 1 lipca 2016

Od 1 lipca 2016 r. będzie obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Najważniejsza zmiana dotyczy ulg we wpłatach na PFRON.

Jednolity Plik Kontrolny

 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz.1649) wprowadza na podatników obowiązek wysyłania od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (JPK).


Jakich danych może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

- imię (imiona) i nazwisko,

- imiona rodziców,

- datę urodzenia,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

- wykształcenie,

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca może również poprosić kandydata o następujące dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

- świadectwo ukończenia gimnazjum w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

- inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Inne dokumenty -  uprawnienie do ich żądania przysługuje pracodawcy wyłącznie z mocy przepisów prawa. Ten przepis nie może być dowolnie przez pracodawców interpretowany i rozszerzany w zależności od potrzeb.

 

Pracodawca nie może wymagać aby kandydat do pracy przedstawił informacje dotyczące m.in.: planów rodzicielskich, niepełnosprawności, miejsca urodzenia, statusu majątkowego. Na podstawie przepisów k.p. pracodawca ma prawo wymagać takich informacji, jeśli zezwalają na to przepisy szczególne.

Do danych, co do których gromadzenie, przetwarzanie przez pracodawców jest zabronione zaliczamy tzw. dane wrażliwe, Są to dane dotyczące m.in.:

- pochodzenia rasowego,

- pochodzenia etnicznego,

- dane dot. poglądów politycznych,

- dane dot. przekonań religijnych lub filozoficznych,

- przynależności wyznaniowej, partyjnej, związkowej,

- stanu zdrowia,

- kodu genetycznego,

- nałogów 

- życia seksualnego

- zaświadczenia o niekaralności.

Wyjątkiem który pozwala pracodawcy zbierać i przetwarzać takie dane są przepisy szczególne - niezbędne do zatrudnienia pracowników.

Na podstawie: Artykułu 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

Menedżerowie spółek kapitałowych podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu kontraktów menedżerskich, a nie samozatrudnienia.

Sąd Najwyższy zdecydował, iż menedżerowie spółek kapitałowych podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu kontraktów menedżerskich, a nie samozatrudnienia. Oznacza to, że nie będą oni mogli zaniżać swoich składek ubezpieczeniowych do ZUS.

Sąd Najwyższy uchwlił, że spółki w których zatrudnieni są menedżerowie, muszą odprowadzać do ZUS składki w wysokości liczonej od faktycznie uzyskiwanego przez menedżerów przychodu na podstawie kontraktów menedżerskich, ponieważ nie świadczą oni na ich rzecz usług na zasadzie samozatrudnienia.

W komunikacie Sądu Najwyższego podano: "Wyliczone w ten sposób składki będą zdecydowanie wyższe, niż składki, które menedżerowie odprowadzaliby do ZUS z tytułu samozatrudnienia, tak jak pozostali jednoosobowi przedsiębiorcy"

Obliczanie nadgodzin pracowników niepełnosprawnych

czaspracyZgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - dalej u.r.z.n. obowiązuje zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych osób niepełnosprawnych.
Należy jednak podkreślić, że zakaz ten jest zakazem względnym, co oznacza, że ustawodawca przewidział sytuację, kiedy pracownik niepełnosprawny może pracować w godzinach nadliczbowych jak i w porze nocnej.

Zgodnie z art. 16 u.r.z.n. na wniosek pracownika niepełnosprawnego lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą może wyrazić zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych.

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatek w wysokości:


100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy ( w tej wysokości dodatek obowiązuje również w sytuacji przekroczenia norm średniotygodniowych)


- 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu.

Jeżeli niepełnosprawny nie chce otrzymać wynagrodzenia, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie czasu wolnego za czas pracy w godzinach nadliczbowych. Pracodawca może udzielić czasu wolnego w zamian za przepracowanie godzin nadliczbowych bez wniosku niepełnosprawnego. W takim jednak przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego i nie może to spowodować obniżenia temu pracownikowi wynagrodzenia.

Niewielkie opóźnienie w zapłacie składek nie pozbawi niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników dotacji PFRON

1 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społęcznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Co zawiera?

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą nie zostaną pozbawione dotacji z PFRON z powodu opóźnienia w zapłacie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne. Warunek - opóźnienie nie może przekraczać 14 dni.
Zmiana ta obejmie również opłacane przez niepełnosprawnych rolników lub rolników płacących je za niepełnosprawnego domownika składki: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie i emerytalno-rentowe.


Ustawa wprowadza również zmianę w zakresie możliwości umorzenia zobowiązania w części lub w całości, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi. Mechanizmy te mają objąć również odsetki od nienależnie pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Nowelizacja ustawy zawiera rozwiązania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracodawców zatrudniających takie osoby.

Nowelizacja weszła w życie 1 czerwca 2015 roku, a rozwiązania dopuszczające opóźnienia w zapłacie składek zaczną obowiązywać od 1 października 2015 roku.


źródło: www.sejm.gov.pl

Nowe zasady wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

1 maja 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie MPiPS w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U.2015.543). Najistotniejsze zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 17 kwietnia 2015 r. dotyczą postępowania poprzedzającego wydanie informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi.

Nowy adres biura spółki

Informujemy o zmianie adresu  spółki od dnia  1 maja 2015 r.  Nasz nowy  adres: 

18-400 Łomża, al.marsz. Józefa Piłsudskiego 58.

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Wstępne badania lekarskie pracowników – nowe przepisy od kwietnia 2015r.

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. nowo zatrudniany pracownik nie musi być kierowany na wstępne badania lekarskie. Warunkiem jest przedłożenie nowemu pracodawcy aktualnego orzeczenia lekarskiego uzyskanego na podstawie skierowania wystawionego przez poprzedniego pracodawcę.

Z brzmienia art. 229 par 11 kodeksu pracy wynika, że wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

- przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,

 - przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy będą mogli więc wykorzystywać u kolejnych pracodawców lub na kolejnych stanowiskach pracy ważne orzeczenia lekarskie, jeżeli warunki pracy będą takie same.

Chcąc skorzystać z nowych możliwości, pracownik zatrudniając się powinien przedłożyć nowemu pracodawcy orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska oraz skierowanie na badania lekarskie na podstawie którego zostało wykonane badanie.


Biuro rachunkowe – własny dział księgowości czy outsourcing?

Oczywiście outsourcing – przeniesienie ryzyka, obniżenie kosztów, powierzenie usług księgowych, personalnych profesjonalnym zespołom doświadczonych specjalistów.

Firmy innowacyjne, małej i średniej wielkości oraz rozpoczynające działalność gospodarczą  funkcjonujące na konkurencyjnych rynkach koncentrują się tylko i wyłącznie na swoim biznesie – działalności operacyjnej.

Działy wsparcia są wynoszone na zewnątrz do komplementarnych firm, które zapewniają pełną obsługę finansowo – księgowo – podatkową w ramach biura rachunkowego oraz zarządzanie personelem łącznie z wynajmem pracowników – agencja pracy tymczasowej.

Zalety powierzenia działu wsparcia dla biura rachunkowego:

Zmiany dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Od  stycznia 2015 roku obowiązuje rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 1988). Rozporządzenie wprowadza nowy wzór wniosku Wn-D oraz miesięcznej informacji INF-D-P. Dokumenty według nowych wytycznych należy wysyłać do PFRON od miesiąca stycznia 2015 roku.

Ponadto każdy prowadzący działalność gospodarczą dla którego miesięczne dofinansowanie będzie pomocą publiczną musi dołączyć do kompletu dokumentów Wn-D, INF-D-P i INF-O-PP - Informacje wynikające z rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!