Umowy Zlecenia 2017

Minimalna stawka godzinowa Zleceniobiorców świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia /umowy świadczenia usług od 1 stycznia 2017 roku wynosi 13 zł brutto i przysługiwać będzie:

- osobie fizycznej wykonującej działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającej pracowników lub niezawierającej umów ze zleceniobiorcami albo
- osobie fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej
która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów o których mowa w art.734 i art. 750 kodeksu cywilnego, na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku  o swobodzie  działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.
 
Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w zakresie dokumentowania umów cywilnoprawnych:

1. obowiązek określenia w umowie sposobu  potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia/ umowy świadczenia usług
2. obowiązek potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia/ umowy świadczenia usług
3. obowiązek ewidencjonowania na piśmie przepracowanych godzin

4. obowiązek przechowywania przez okres 3 lat dokumentów potwierdzających liczbę wykonywania zlecenia/ umowy świadczenia usług
5. brak możliwości zrzeczenia się wynagrodzenia lub przeniesienia prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę
6. obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu w formie pieniężnej

Stawka minimalna nie będzie obowiązywała  jeżeli m.in. o miejscu i czasie wykonywania zlecenia/świadczenia usług będzie decydował  przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i będzie przysługiwało jemu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, uzależnione od osiągniętych wyników. Stawka minimalna nie będzie obowiązywała również Zleceniobiorców, którzy zatrudniają pracowników.

Kontrola wykonywania zmienionych przepisów została przypisana PIP.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!