Przejście z KPiR na księgi rachunkowe

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r.

Podmioty gospodarcze prowadzące księgę przychodów i rozchodów, które przekroczą limit 1 200 000 euro w przeliczeniu na PLN mają obowiązek przejść od następnego roku obrotowego na księgi rachunkowe.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych określa art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Są wśród nich m. in. :
-        osoby fizyczne
-        spółki cywilne osób fizycznych
-        spółki jawne osób fizycznych
-        spółki partnerskie

Otwarcie ksiąg rachunkowych

Zdarzenia powodujące konieczność otwarcia ksiąg rachunkowych to:
- rozpoczęcie działalności
- początek każdego następnego roku obrotowego
- zmiana formy prawnej
- wpis (dzień wpisu) do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek)
- rozpoczęcie likwidacji lub wszczęcie postępowania upadłościowego

Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego w ciągu 15 dni od zaistnienia tego zdarzenia (art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy o rachunkowości.

Otwarcie ksiąg rachunkowych dokonuje się na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych sporządzonego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Otwarcie ksiąg rachunkowych polega na wprowadzeniu sald początkowych na poszczególne konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej) i konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej).

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!