Zawarcie kolejnej umowy o pracę a prawo do urlopu wypoczynkowego

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego, którego celem jest stworzenie możliwości dłuższego odpoczynku oraz regeneracja sił do pracy.

Niewykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego z powodu ustania stosunku pracy co do zasady skutkuje przekształceniem uprawnienia do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

Od tej zasady przewidziano jednak wyjątek (art. 171§3 kp). W przypadku, gdy pracodawca zawarł z pracownikiem porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnej umowy o pracę, nie jest zobowiązany do wypłaty  ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Następny stosunek pracy musi być nawiązany bezpośrednio po zakończeniu dotychczasowego. Wtedy urlop będzie wykorzystany w naturze w czasie bieżącego zatrudnienia.

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnej umowy o pracę należy przechowywać w części  C akt osobowych. Dokument jest związany z ustaniem zatrudnienia i sposobem rozliczenia urlopu wypoczynkowego. 


Przepisy prawa nie przewidują możliwości wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo u jednego pracodawcy, w trakcie zatrudnienia w innym - nowym - zakładzie nawet, jeśli pomiędzy jednym a drugim stosunkiem pracy nie ma dnia przerwy.


Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!