Zmiany w CEIDG

19 maja 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza pakiet rozwiązań związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Nowelizacja obejmuje swym zakresem zmiany dotyczące:

- uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów
- ujednolicenia zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie
- poszerzenia zakresu danych zawartych we wpisie
- ograniczenia zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu  w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej
- ułatwień w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG
- umożliwienia rezygnacji z wpisu  przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
- obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.
Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!