Wpłaty na PFRON od 1 lipca 2016

Od 1 lipca 2016 r. będzie obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Najważniejsza zmiana dotyczy ulg we wpłatach na PFRON.

Wpłaty na PFRON są obowiązane dokonywać wszystkie firmy, które nie zatrudniają wymaganej liczby osób niepełnosprawnych tj.co najmniej 6 % ogółu zatrudnionych pracowników. Firmy mogą obniżyć wpłaty kupując usługi lub produkty u innego pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Pracodawca udzielający ulg we wpłatach na PFRON musi zatrudniać co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągać co najmniej 30 % wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 6 % i więcej firmy zwolnione są całkowicie z wpłat na rzecz PFRON.

Znowelizowana ustawa zmienia wysokość obniżenia wpłaty na PFRON z dotychczasowych 80 % do 50 % wpłaty. Wysokość ulg będzie liczona od płacy minimalnej, co ma w prosty sposób weryfikować poprawność ich udzielania. Pracodawca udzielający ulg, który nieprawidłowo wyliczy kwotę wpłaty na PFRON może być ukarany kwotą do 30 % należnej ulgi.

 Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, iż wprowadzone zmiany mają na celu uszczelnienie systemu korzystania z obniżeń i wyeliminowania nadużyć. Wprowadza także obowiązek dokumentowania fakturami zakupu, produkcji lub usługi od pracodawców uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia. Warunkiem skorzystania z obniżenia wpłat na PFRON  jest uregulowanie płatności w terminie i udokumentowanie kwoty obniżenia przez nabywcę. Uzasadnienie określa też obowiązki sprzedającego w zakresie ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżeń.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!