Jakich dokumentów może żądać pracodawca od pracownika?

Zgodnie z art. 221 k.p. pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania danych osobowych obejmujących:

- imię (imiona) i nazwisko,

- imiona rodziców,

- datę urodzenia,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

- wykształcenie,

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa powyżej, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia pracownika. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o niekaralności?

Dane o karalności należą do danych wrażliwych, których gromadzenie, przetwarzanie jest zabronione chyba, że wymóg zbierania wynika z odrębnych przepisów. Wymóg niekaralności jest wymagany m.in. w stosunku do pracowników ochrony, nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na podstawie mianowania, pracowników służby cywilnej, pracowników kontroli skarbowej.

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!