Jakich danych może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

- imię (imiona) i nazwisko,

- imiona rodziców,

- datę urodzenia,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

- wykształcenie,

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca może również poprosić kandydata o następujące dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

- świadectwo ukończenia gimnazjum w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

- inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Inne dokumenty -  uprawnienie do ich żądania przysługuje pracodawcy wyłącznie z mocy przepisów prawa. Ten przepis nie może być dowolnie przez pracodawców interpretowany i rozszerzany w zależności od potrzeb.

 

Pracodawca nie może wymagać aby kandydat do pracy przedstawił informacje dotyczące m.in.: planów rodzicielskich, niepełnosprawności, miejsca urodzenia, statusu majątkowego. Na podstawie przepisów k.p. pracodawca ma prawo wymagać takich informacji, jeśli zezwalają na to przepisy szczególne.

Do danych, co do których gromadzenie, przetwarzanie przez pracodawców jest zabronione zaliczamy tzw. dane wrażliwe, Są to dane dotyczące m.in.:

- pochodzenia rasowego,

- pochodzenia etnicznego,

- dane dot. poglądów politycznych,

- dane dot. przekonań religijnych lub filozoficznych,

- przynależności wyznaniowej, partyjnej, związkowej,

- stanu zdrowia,

- kodu genetycznego,

- nałogów 

- życia seksualnego

- zaświadczenia o niekaralności.

Wyjątkiem który pozwala pracodawcy zbierać i przetwarzać takie dane są przepisy szczególne - niezbędne do zatrudnienia pracowników.

Na podstawie: Artykułu 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!