Umowy Zlecenia 2017

Minimalna stawka godzinowa Zleceniobiorców świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia /umowy świadczenia usług od 1 stycznia 2017 roku wynosi 13 zł brutto i przysługiwać

Zasiłek chorobowy - kiedy wypłaca pracodawca

Na podstawie art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2016.372 t.j.) Pracodawcy, którzy na dzień 30 listopada  poprzedniego roku kalendarzowego zgłaszali do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób

Umowa o pracę przed dopuszczeniem do pracy

Z dniem 1 września br. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem zatrudnienia. Pracodawca i pracownik są zobowiązani do podpisania umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy.

Przejście z KPiR na księgi rachunkowe

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r.

Podmioty gospodarcze prowadzące księgę przychodów i rozchodów, które przekroczą limit 1 200 000 euro w przeliczeniu na PLN mają obowiązek przejść od następnego roku obrotowego na księgi rachunkowe.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych określa art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Są wśród nich m. in. :
-        osoby fizyczne
-        spółki cywilne osób fizycznych
-        spółki jawne osób fizycznych
-        spółki partnerskie

Normy i wymiar czasu pracy

Art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, stanowi, że podstawowa norma dobowa wynosi 8 godzin, natomiast norma tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zmiany w CEIDG

19 maja 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza pakiet rozwiązań związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wpłaty na PFRON od 1 lipca 2016

Od 1 lipca 2016 r. będzie obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Najważniejsza zmiana dotyczy ulg we wpłatach na PFRON.

Jednolity Plik Kontrolny

 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz.1649) wprowadza na podatników obowiązek wysyłania od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (JPK).


Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!